Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.ristre.com. Společnost RISTRE s.r.o. prohlašuje, že výrobky jsou určené pro konzumaci zdravými lidmi. Výrobky nejsou určeny k diagnostickým ani léčebným účelům. Konzumace při nemoci a dalších zdravotních omezeních, v těhotenství, období kojení a u dětí do 3 let věku je podmíněna konzultací s ošetřujícím lékařem. Při konzumaci výrobků je nutné dodržovat pitný režim. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je společnost RISTRE s.r.o., se sídlem Hládkov 920/12, 169 00 Praha 6 Střešovice, Česká republika, IČ: 08884447, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 326986 a Kupujícího, resp. Zákazníka (Spotřebitele, Podnikatele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou Podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající je společnost RISTRE s.r.o., se sídlem Hládkov 920/12, 169 00 Praha 6 Střešovice, Česká republika, IČ: 08884447, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 326986.

Zákazníkem je Kupující, a to Spotřebitel nebo Podnikatel. Kdo je Spotřebitel a Podnikatel, definuje zákon.

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Prodávající sděluje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Zákazníka); Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy,
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetí plnění Zákazníkem,
 3. v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude opakované plnění, je Zákazník oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět s okamžitou účinností,
 4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uvedeny včetně DPH. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy. Uvedené ceny nezahrnují případné náklady na proclení a celní poplatky (v případě objednávek mimo EU), ani případné náklady související s platbou za zboží (například dodatečné náklady při platbě poštovní poukázkou apod.),
 5. Spotřebitel má v rámci zákonem stanovených podmínek právo ve lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy,
 6. v případě dotazů, připomínek nebo stížností se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu podpora@ristre.com nebo na telefonní číslo 703 331 663 v časech uvedených na internetových stránkách Prodávajícího. Příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

KUPNÍ SMLOUVA

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zboží Zákazníkem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí informativním e-mailem na Zákazníkem zadaný e-mail. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů anebo z důvodů uvedených v těchto podmínkách.

Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část anebo i uzavřenou kupní smlouvu v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží anebo byla kupní smlouva uzavřena na neobvyklé množství zboží, neobvykle nízkou či vysokou cenu, při zneužití softwarové chyby eshopu. V případě, že Zákazník zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na uvedenou adresu, a k uzavření kupní smlouvy nedojde, resp. uzavřená kupní smlouva bude zrušena.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele.

Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Zákazníkovi odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Zákazník se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, Zákazník se stane vlastníkem teprve teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Zákazníkovi, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Zákazníkovi (Podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Zákazníka a umožní Zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li Zákazníkem Spotřebitel, platí toto ustanovení v případě, pokud dopravce určil Zákazník, aniž mu byl Prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc Zákazníkovi odevzdána, až mu ji dopravce předá.

Prodávající odevzdá Zákazníkovi předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení podmínky vhodné pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

Povinnosti Zákazníka související s převzetí zboží

Zákazník zaplatí kupní cenu a věc převezme.

Je-li Zákazník v prodlení s převzetím věci nebo s placením kupní ceny, uchová Prodávající věc, může-li s ní nakládat, pro Zákazníka způsobem přiměřeným okolnostem.

Převzal-li Zákazník věc, kterou zamýšlí odmítnout, uchová ji způsobem přiměřeným okolnostem.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Platbu je možno provést níže uvedenými způsoby:

 • bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • v hotovosti vkladem na přepážce banky ve prospěch účtu Prodávajícího,
 • poštovní poukázkou ve prospěch účtu Prodávajícího,
 • dobírkou,
 • dalšími způsoby umožňujícími bezhotovostní platby jako např. ApplePay, GoPay, GooglePay apod. tak, jak je bude Prodávající postupně zavádět.


Konkrétní způsob zaplacení je uveden na webové stránce Prodávajícího u konkrétní objednávky zboží a může být kdykoliv Prodávajícím změněn. Rozsah možností zaplacení může být pro Zákazníky různých států uveden různě.

Dodatečné náklady s platbou hradí Zákazník. V případě platby bezhotovostně bankovním převodem a poštovní poukázkou je Zákazník povinen uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo objednávky. Bez variabilního symbolu nelze platbu přiřadit k příslušné objednávce, což může být důvodem časově náročnějšího zpracování objednávky. Prodávající si v tomto případě vyhrazuje až 7 pracovních dní na dohledání platby.

Doprava zboží je zajištěna výhradně kurýrní společností. Prodávající je na základě svého rozhodnutí oprávněn využít i jiný způsob dopravy. V případě změny způsobu dopravy na základě požadavku Zákazníka nese riziko a náklady spojené se změnou dopravy Zákazník.

Pokud je nutno zboží doručovat opakovaně z důvodu na straně Zákazníka, náklady na doručení jsou účtovány Zákazníkovi.

Povinností Zákazníka je při přebírání zboží kontrola stavu, úplnosti a obalu zboží. V případě poškození, porušení obalu, neúplnosti či podezření na nestandardní zacházení se zbožím má Zákazník právo zboží nepřevzít, a za přítomnosti přepravce tuto skutečnost zohlednit na základě vyhotovení záznamu do přepravních dokladů – Zápis o škodě. Zákazník tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení reklamačního řízení.

ZÁRUKA NA JAKOST, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti.

Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Zákazníka převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Zákazník věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

Práva z vadného plnění

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží (nikoliv potravin!!!) v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Toto ustanovení neplatí v těchto případech:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Zákazníkem, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.


Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, jinak má právo:

 1. na odstranění vady opravou věci, nebo
 2. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 3. na odstoupení od smlouvy.


Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. použil-li Zákazník věc ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li Zákazník věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Zákazník Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.


Neoznámil-li Zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Neoznámil-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci, s výjimkou potravin.

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

MIMOSOUDNÍ UROVNÁNÍ SPORŮ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi RISTRE s.r.o. a Zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Zákazník – Spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.

Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje Prodávající Zákazníkovi nejdříve kontaktovat Prodávajícího za účelem vyřešení nastalé situace. A to buď e-mailem na podpora@ristre.com nebo telefonicky na 703 331 663.

POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

Reklamaci je nutné oznámit co nejdříve buď písemně na adresu Prodávajícího (RISTRE s.r.o., Hládkov 920/12, 169 00 Praha 6 Střešovice), telefonicky na čísle 703 331 663, nebo e-mailem na podpora@ristre.com a sdělit, v čem reklamace spočívá. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady.

Postup reklamace je následující:

Po uplatnění reklamace si výrobek vyzvedne kurýr Prodávajícího a doručí na adresu Prodávajícího. Náklady hradí Prodávající.

Zásilka musí být kompletní včetně veškeré dokumentace a ve stavu, v jakém ji Spotřebitel převzal při dodávce, případně s označeným místem závady. Ke zboží musí být přiloženy veškeré doklady a listiny, které původní zásilka obsahovala.

Prodávající bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží potvrdí tuto skutečnost emailem či telefonicky. Na základě přezkoumání bude vadné nebo poškozené zboží vyměněno, případně bude vrácena kupní cena. Zaslání nového zboží probíhá za stejných podmínek jako v případě standardní objednávky.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od obdržení reklamovaného předmětu. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Spotřebitelem.

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pojmy jako Prodávající, Spotřebitel a jiné vycházejí z vymezení pojmů uvedených ve všeobecných obchodních podmínkách.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Porušením standardního balení zaniká Spotřebiteli nárok na odstoupení od smlouvy, protože v souladu s potravinovým právem nemůže výrobce garantovat zdravotní nezávadnost zboží v porušeném obalu, jelikož v souladu s Nařízením EU 1169/2011, kap. III, články 6-8, dále kap. IV, články 9-14, nesplňuje porušené balení požadavky na značení a balení potravin.

V souladu s § 1833 občanského zákoníku odpovídá Spotřebitel Podnikateli za snížení hodnoty vráceného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě, že si Spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Prodávajícího s oznámením o odstoupení od smlouvy. Formulář Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zaslat poštou na adresu Prodávajícího (RISTRE s.r.o., Hládkov 920/12, 169 00 Praha 6 Střešovice) či jej zaslat v příloze e-mailu na podpora@ristre.com.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí dodavateli na základě § 1831 ods. 1 občanského zákoníku bez zbytečného odkladu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží Podnikateli nese v souladu s § 1820 ods. 1 písmeno g) Spotřebitel.

Spotřebitel má při využití práva na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů právo na vrácení nákladů za dopravné spojené se zasláním zboží Podnikatelem na jeho adresu, a to v nejlevnější nabízené variantě dopravy. V souladu s § 1832 ods. 1 občanského zákoníku vrátí Podnikatel Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, stejným způsobem všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání v nejlevnější variantě dopravy, které od něho na základě smlouvy přijal. V souladu s § 1832 ods. 4 občanského zákoníku není Podnikatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Podnikateli odeslal.

Na kupní cenu, která má být Spotřebiteli vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


SOUTĚŽE

Prodávající může vyhlašovat či pořádat různé soutěže určené pro Spotřebitele, nebo pro všechny Zákazníky, příp. pro další neurčený okruh osob, který bude blíže specifikován v pravidlech dané vyhlášené soutěže (např. uživatele různých sociálních sítí apod.).

Bez ohledu na pravidla konkrétní soutěže si Prodávající vyhrazuje vždy právo:

 • kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání
 • soutěž kdykoliv ukončit i bez udání důvodu a bez náhrady s účinností zveřejnění takového oznámení na dané sociální síti anebo na stránkách www.ristre.com. 

Na výhru v soutěži nevzniká žádnému soutěžícímu právní nárok, nelze se domáhat vyplacení či předání výhry soudní cestou, vyhlášení soutěže není žádným veřejným příslibem ani veřejnou nabídkou.

Výhru v soutěži není možno vyměnit za jakékoliv jiné plnění, nelze ji započítávat, nelze ji směnit za hotovost ani jakoukoliv jinou hodnotu, slevu apod.

Soutěžní příspěvky bude posuzovat interní komise Prodávajícího dle kritérií jednotlivých soutěží, Prodávající není povinen zveřejňovat výsledky rozhodování této komise ani způsob jejího rozhodování.

Bude-li mít Prodávající oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníků soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře anebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Soutěžící přihlášením se do soutěže, tedy aktivním zapojením se a plněním podmínek soutěž, souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

Výhry bude Prodávající zasílat pouze na území České republiky, tedy Prodávající nemá povinnost případnou výhru doručovat na adresu jinou, než adresu v České republice. Po dohodě se soutěžícím může Prodávající na náklady soutěžícího zaslat výhru i na adresu mimo území České republiky.

Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně Prodávajícího nebude možno doručit, propadá ve prospěch Prodávajícího. Prodávající neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

Soutěže na sociálních sítích

Soutěže organizuje společnost RISTRE s.r.o. z vlastní iniciativy a nezávisle na jednotlivých provozovatelích konkrétních sociálních sítí.

Bez ohledu na konkrétní pravidla dané soutěže na sociální síti, si Prodávající, kromě shora uvedeného, vyhrazuje tato práva.

Soutěže trvají vždy ve vymezený čas uvedeném v příspěvku zveřejněnému na dané sociální sítí, kterým se konkrétní soutěž vyhlašuje. ​Výhra v dané soutěži bude uvedena vždy a pouze v příspěvku, kterým se soutěž vyhlašuje na dané sociální síti. Neurčí-li Prodávající jinak, výherce bude zveřejněn na dané sociální sítí po skončení soutěže, a to v termínech, které určí sám Prodávající.

Zájemce o účast v soutěži ​musí být zpravidla  aktivní uživatel na dané sociální sítí ​a musí na dané sociální síti mít svůj profil.

Soutěže mohou být založeny na sdílení fotografií, názorů, audiovizuálních děl a dalších příspěvků soutěžících.

Výherce soutěží bude vyhodnocovat interní komise organizátora na základě originality, nápaditosti, vtipu či splnění všech podmínek soutěží.

Vítěz musí splňovat všechna kritéria uvedená v jednotlivých příspěvcích na sociálních sítích, kterými bude soutěž vyhlášena.

Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na dané sociální síti, nebo veřejně sdílením jména či přezdívky výherce na dané sociální síti. Výherci vždy musí na výzvu zaslat Prodávajícímu přesnou adresu a své jméno pro zaslání případné výhry. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za prodlení dodání informací ze strany výherců. Neurčí-li Prodávající jinak, nebude-li výherce reagovat na výzvu Prodávajícího k zaslání jména a adresy soutěžícího do 14 dnů od jejího zaslání, výhra propadá a Prodávající soutěžícímu výhru nezašle, nerozhodne-li se Prodávající jinak.

Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas Prodávajícímu, tj. společnosti RISTRE s.r.o. souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách www.ristre.com ​či na sociálních sítích Prodávajícího, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje Prodávajícímu souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Prodávající soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat Prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu Prodávajícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího ke dni uzavření kupní smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy Zákazník přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V případě zahraničních objednávek, se kupní vztah řídí českým právem.

Společnost RISTRE s.r.o. nenese zodpovědnost za důsledky podávání produktů Prodávajícího třetími osobami/třetím osobám.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 14. září 2020.

Zpět do obchodu